Social Icons

wtorek, 25 października 2016

Czym jest filozofia?

Filozofia - ze starogreckiego oznacza dosłownie "umiłowanie mądrości". Pojęcie to pojawiło się w Starożytnej Grecji. Początkowo oznaczało szeroko rozumianą ciekawość intelektualną i poszukiwanie wiedzy. Ściślejszy sens terminom nadał Platon, a za nim Arystoteles. Celem filozofii miała być teoria, czyli poznanie prawdziwej rzeczywistości, w odróżnieniu od wiedzy pozornej czy przemijającej, a także od wiedzy praktycznej. Filozofia rozumiana jako nauka stawia sobie za zadanie prawdziwe i obiektywne poznanie danego przedmiotu. Z tak rozumianej filozofii wywodzą się współczesne szczegółowe dyscypliny naukowe i taka jest większość współczesnej filozofii akademickiej.Główne zagadnienia filozofii

Centralne obszary filozofii to:
  • ontologia
  • epistemologia 
  • etyka
  • historia filozofii
  • logika
Ontologia - dział filozofii dotyczący natury bytu i rzeczywistości. Docieka o tym co i jak istnieje

Epistemologia -  teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.

Etyka - dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Rozstrzyga kwestie dotyczące wartości, norm postępowania, cnót.

Historia filozofii - opisuje rozwój filozoficznych prądów od samego początku w starożytnej Grecji (VI w. p.n.e.) do chwili obecnej. Jest nauką filozoficzną badającą i analizującą rozwój problemów filozoficznych, metod uprawiania filozofii, poglądów filozoficznych, nurtów (prądów), szkół, systemów i kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków.

Logika -  nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz